Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Informace

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD ZŠ TŘEBÍVLICE 2018/2019


http://zstrebivlice.wbs.cz/skolni_rad/skolni_rad_1.9.2015.pdf

Schválen pedagogickou radou a vydán ředitelem školy 29.6.2015 pod č.j. ŘŠ144/2015.

Platnost a účinnost od 1.9.2015

Zrušuje se Školní řád č.j. 49/2013.

 

Školní řád ZŠ vychází z listiny práv a svobod,  Úmluvy o právech dítěte, platných školských zákonů a vyhlášek MŠMT týkajících se základního vzdělávání. Jeho cílem je zabezpečit co nejlepší rozvoj osobnosti a bezpečnost každého žáka. Je závazný pro všechny žáky                 a zaměstnance školy. Rovněž tak dodržování základních pravidel slušného chování a jednání vůči ostatním osobám.

 

 

I. Škola, žáci, rodiče

1. Žáci mají právo na vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti při respektování        individuálních rozumových a věkových zvláštností každého dítěte.   

2. Žáci i rodiče mají právo slušnou formou svobodně vyjádřit svůj názor ke všem záležitostem školy.  

3. Škola vytvoří podmínky pro spolupráci s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci žáků (dále pro zjednodušení uváděno jen rodiči).

4. Rodiče i žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování žáků. Kromě informací v žákovských knížkách a na třídních schůzkách mají rodiče možnost získat  podrobnější informace o prospěchu a chování svého dítěte  po dohodě  s vyučujícím kdykoli.                                         

5. S výchovnými, vzdělávacími i osobními problémy se žáci i rodiče mohou obracet na třídního učitele,  výchovného poradce a ostatní pedagogy.

6. Žákům handicapovaným poskytnou učitelé vhodnou individuální speciální péči (IVP, DAP, logoped. ambulance ad.).

7. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Každá absence na vyučování musí být omluvena písemně rodiči prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce.

8. Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka ve škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Písemnou omluvenku podepsanou rodiči či lékařem předloží žák třídnímu učiteli neprodleně po opětovném nástupu do školy, nejdéle však do 3 dnů.       

9. V případě plánované nepřítomnosti žáka delší 3 dnů ze závažných důvodů žádají rodiče o uvolnění žáka z vyučování ředitele školy písemnou formou předem.

10. V případě neomluvené absence postupuje škola dle metodického pokynu MŠMT. Neomluvená absence je závažným přestupkem proti školnímu řádu a je postihována výchovným opatřením či sníženou známkou z chování.

10. Žáci jsou povinni plnit si své žákovské povinnosti, řídit se pokyny pedagogických           i jiných zaměstnanců školy a dodržovat platné řády a předpisy školy, se kterými byli seznámeni.

 

 

II. Provoz a režim školy
 1. Po příchodu ke škole si žáci důkladně očistí obuv a do budovy vstupují až na pokyn školníka či vychovatelky školní družiny (ŠD) v 7.35 hodin. V době před 7.35hod. mají žáci možnost navštěvovat ranní provoz ŠD. V případě nepříznivého počasí mohou přijít do ŠD i nepřihlášení žáci, nezdržují se v šatně a ihned odcházejí do družiny.
 2. Označenou obuv na přezutí si žáci ukládají na vyhrazené místo. V 7.50 hodin jsou žáci ve třídě na svých místech a připravují se na vyučování.
 3. Po dobu vyučování žáci neopouštějí budovu školy bez souhlasu učitele. 
 4. O přestávce po první a třetí vyučovací hodině žáci vycházejí ze třídy pouze se souhlasem učitele a při přesunu do pracovny, přenášení pomůcek na vyučování a z důvodu převlékání se na tělesnou výchovu a praktické vyučování.
 5. O hlavní přestávce mají žáci možnost jít na umývárnu a toaletu, pak se přesunout do haly, v létě za příznivého počasí na pokyn dozírajícího učitele do parku. V budově využívají možnosti hrát stolní tenis.
 6. Dodržování pitného režimu je v budově 2. stupně zabezpečeno umístěním nádoby s pitím v hale u školní jídelny, žáci si nosí vlastní kelímky. Na 1.stupni je pitný režim řešen individuálně.
 7. O polední přestávce ve dnech s odpoledním vyučováním se žáci pohybují:                             a) na 1.stupni od 11.25 do 11.55 ve ŠD, nebo na žádost rodičů mimo budovu školy         (v případě nepříznivého počasí mohou i tito žáci pobývat ve ŠD). Výuka začíná ve 12.00, přípravu na odpolední vyučování zahájí žáci ve třídě nejpozději ve 11.55 hodin.

b) na 2.stupni od 12.20 do 12.40 mimo budovu školy, nebo v prostorách určených dozorujícím učitelem. Výuka začíná ve 12.50. Přípravu na odpolední vyučování zahájí žáci ve třídě nejpozději ve 12.45 hodin.

 1. Přesuny žáků ze třídy se uskutečňují pouze pod dozorem vyučujícího. Pobyt v učebně výpočetní techniky je možný jen pod dohledem pedagoga.
 2. Před hodinou Tv, Pč se žáci řídí pokyny vyučujícího.
 3. Po skončení vyučování dohlédne vyučující na úklid třídy. Každý žák si uklidí své místo a pod vedením vyučujícího odchází do šaten, školní družiny, popř. jídelny.
 4. Po skončení vyučování na 1. stupni převezme vychovatelka nebo určená dozor konající učitelka od vyučujících žáky, kteří navštěvují ŠD nebo s ní docházejí do školní jídelny. Ve školní jídelně koná dozor a po obědě odvádí děti, které navštěvují ŠD.
 5. Vstup žáků do ředitelny, sborovny a kabinetů je možný jen se svolením učitele.
 6. Ve školní jídelně, ŠD a odborných pracovnách se žáci řídí jejich řády.
 7. Ve všech školních prostorách dbají žáci i zaměstnanci školy na šetření energiemi,            vodou a spotřebním materiálem.

 

 

              

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků.
 2. Žáci docházejí do školy zdraví. Při výskytu horečky, zvracení, průjmu nebo jiném podezření na infekční či jiné onemocnění vyučující okamžitě uvědomí rodiče a vedení školy. V závažném případě škola zajistí i izolaci nemocného žáka od ostatních jako prevenci nákazy.
 3. Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu.
 4. Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoli obrazový či zvukový záznam v budově školy nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby.
 5. Žáci a zaměstnanci školy se řídí platnými školními řády a řády jednotlivých ostatních pracovišť a dbají na dodržování zásad bezpečnosti provozu školy.
 6. Při výuce tělesné výchovy, pracovních činností, informatiky a při laboratorních cvičeních z předmětů jako chemie, fyzika, přírodopis apod. se žáci řídí specifickými bezpečnostními předpisy, o nichž jsou poučeni vyučujícím učitelem při první vyučovací hodině, nejpozději při první laboratorní práci.
 7. Pedagogové zajistí na začátku roku poučení o bezpečnostních pravidlech při pobytu ve škole a na školních akcích, na vycházkách, hřišti i v jiných mimoškolních prostorách.

Dále prokazatelně poučí žáky o zásadách bezpečnosti před každou akcí, které se žáci účastní se školou.

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, ke kterým dojde při vyučování, o přestávkách a škol- ních akcích, žáci neprodleně ohlásí třídnímu, popřípadě jinému učiteli.
 2. V případě úrazu a poranění žáka zajistí vyučující poskytnutí nezbytné první pomoci, popř. lékařské ošetření. Dále neprodleně informuje ředitele školy a rodiče žáka. O úrazu vyhotoví záznam do 24 hodin od jeho vzniku.
 3. V areálu školy a na školních akcích platí zákaz nošení, držení, distribuce, propagace, užívání a zneužívání návykových látek včetně energetických nápojů. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a vedení školy v tomto případě bude okamžitě informovat rodiče, popř. sociální pracovníky, a vyvodí příslušná výchovná opatření.
 4. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při zjištění těchto jevů nebo podezření na ně jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy a poskytnout podle svých schopností oběti případnou ochranu a podporu.
 5. Žáci i zaměstnanci školy dbají na dodržování pořádku a hygieny ve všech prostorách školy. Odpadky dávají do odpadkových košů.
 6. Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k ostatním osobám.
 7. Otevírání oken je povoleno jen za přítomnosti učitele a na jeho pokyn. Žákům je zakázáno otevírání oken na toaletách a umývárnách.
 8. Z důvodu hygieny a čistoty prostředí není v  prostorách školy povoleno žvýkání žvýkaček.
 9. Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno zapojovat do elektrických zásuvek jakékoli elektrické přístroje (včetně mobilních telefonů) a manipulovat s elektrickými vypínači, přístroji a spotřebiči bez dozoru učitele.

 

IV. Zacházení s majetkem školy a osobním majetkem ze strany žáků

 1. S osobním a školním majetkem zachází každý co nejšetrněji. Za případné poškození školního majetku bude požadována náhrada nebo se žák s rodiči urychleně postará o nápravu stavu. Úmyslné poškození zařízení bude posuzováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 2. Škola nezodpovídá za ztrátu peněz žáků a volně odložené věci. Žáci mají možnost uložit si cennosti u vyučujících.
 3. Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli stále pod kontrolou a uložené na svém místě. Případnou ztrátu nebo poškození okamžitě ohlásí vyučujícímu nebo dozor vykonávajícímu učiteli.
 4. Používání mobilních telefonů a ostatní elektroniky je ve škole žákům povoleno pouze mimo dobu vyučování a takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví uživatele ani ostatních žáků. Za jejich případnou ztrátu a poškození škola nezodpovídá.
 5. Během vyučovacích hodin jsou mobilní telefony uloženy ve školních aktovkách, a to s vypnutým vyzváněním.

 

V. Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků

 1. Hodnocení a sebehodnocení žáků je součástí výchovně vzdělávacího procesu a je v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
 2. Hodnocení prospěchu a chování se uskutečňuje klasifikací, v odůvodněných případech může ředitel školy povolit slovní hodnocení.
 3. Hodnocení chování neovlivňuje hodnocení prospěchu a naopak.
 4. V průběhu školního roku se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Při celkové klasifikaci je vydáváno vysvědčení za každé pololetí školního roku. Za první pololetí může vydat škola žákovi výpis z vysvědčení.
 5. Celková klasifikace není jen aritmetickým průměrem dosažených známek, ale zahrnuje i hodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělání. Při pochybnostech o správnosti hodnocení mohou rodiče žáka požádat o přezkoumání výsledků hodnocení do 3 pracovních dnů od předání vysvědčení.
 6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

                    a) prospěl s vyznamenáním

                     b) prospěl

 1. neprospěl
 2. nehodnocen
 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným sledováním            a pozorováním výkonů a připravenosti žáka na vyučování, různými druhy zkoušek    a testů (ústními, písemnými, praktickými, grafickými, pohybovými), kontrolními      a laboratorními pracemi, analýzou dalších činností žáka, konzultacemi s ostatními pedagogy a poradenskými pracovišti.
 2. Výkony žáků v jednotlivých předmětech jsou hodnoceny učitelem vyučujícím daný předmět, a to pomocí klasifikačních stupňů (dále jen klasifikací):
  1. výborný,
  2. chvalitebný,
  3. dobrý,
  4. dostatečný,
  5. nedostatečný.            
 3. Chování žáků je hodnoceno klasifikačními stupni:
  1. velmi dobré,
  2.  uspokojivé,
  3.  neuspokojivé.
 4. Charakteristika kritérií jednotlivých klasifikačních stupňů je součástí tohoto školního řádu jako příloha č.1.
 5. Při použití slovního hodnocení se učitelé řídí přílohou č. 4 Zásady pro stanovení hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace.
 6. Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel a projednává ji v pedagogické radě. Kritériem je dodržování pravidel slušného chování, školního řádu a celkové chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
 7. Za nedostatky v chování mohou být žákovi uložena výchovná opatření – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy.
 8. Rodiče žáka jsou o prospěchu i chování žáka informováni průběžně prostřednictvím žákovské knížky, před koncem každého čtvrtletí (třídní schůzky), případně kdykoliv na požádání.
 9. V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí mají rodiče právo požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení nejpozději do třech pracovních dnů od vydání vysvědčení. Přezkoumání se uskuteční nejdéle do 14 dnů od doručení žádosti.
 10. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných výukově zaměřených předmětů (nikoli výchovně zaměřených), a žák, který již opakoval ročník na daném stupni základní školy, a to bez ohledu na jeho prospěch.
 11. Žák, který byl na konci školního roku hodnocen maximálně dvěma nedostatečnými z povinných výukových předmětů a na daném stupni školy dosud neopakoval ročník, má právo konat opravné komisionální zkoušky do konce prázdnin. Termín určí ředitel ZŠ.
 12. Všichni učitelé vedou každého žáka k sebehodnocení. Pomáhají mu určit, co se mu daří, co mu nejde a jak bude pokračovat dále. Vhodně ho motivují k vyššímu výkonu. Berou v úvahu individuální zvláštnosti každého dítěte a dodržují zásady pedagogického taktu.
 13. Sebehodnocení nenahrazuje klasické hodnocení žáků, ale učí žáka hodnotit sama sebe reálně a dává možnost zažít pocit úspěchu a spokojenosti s vlastní prací.
 14. Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude stanovena v individuálním vzdělávacím plánu každého takového žáka a projednána s rodiči a všemi vyučujícími.

 

V. Seznam příloh
 1. Charakteristika klasifikačních stupňů
 2. Řád školní družiny
 3. Řád školní jídelny
 4. Zásady pro stanovení hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

                                                                                        

 

 

 

V Třebívlicích 29.6. 2015         

                                                                                             Mgr.Tomáš Rulf

                                                                                                ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ŠŘ č. 1: Charakteristika klasifikačních stupňů

 

 1. Stupně hodnocení chování

Celkové chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení za uplynulé pololetí hodnotí stupni:

a) 1 – velmi dobré

  Žák vědomě dodržuje pravidla slušného chování, školního řádu a dbá pokynů zaměstnanců školy. Jen ojediněle se dopouští méně závažných přestupků. Žák je přístupný domluvě, ochotný ke spolupráci a své případné chyby se snaží napravit.

b) 2 – uspokojivé

Žák porušuje pravidla slušného chování a školního řádu. Žák se dopustí hrubého přestupku proti školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, narušuje výuku, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje i ostatních. To vše navzdory domluvám a výchovným opatřením.

c) 3 – neuspokojivé

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školního řádu. Záměrně narušuje hrubým způsobem výuku i ostatní činnost školy. Dopustil se závažných přestupků, jimiž je ohrožena bezpečnost i zdraví jeho i ostatních.

 

 

 1. Stupně hodnocení prospěchu

Žákovy výkony v jednotlivých předmětech jsou průběžně i celkově hodnoceny stupni:

a)1 - výborný

Žák ovládá požadované poznatky,  pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně, pohotově a tvořivě je používá při řešení teoretických i praktických úloh a při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, je schopen samostatně studovat a pracovat. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Ve výchovně a prakticky zaměřených předmětech je jasně viditelná snaha, aktivita, tvořivost. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Při práci ve skupině je aktivní.

b) 2  - chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně nebo s menší pomocí učitele je uplatňuje při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Ve výchovně a prakticky zaměřených předmětech je patrná snaha, aktivita, tvořivost. Při práci ve skupině je převážně aktivní.

c) 3 - dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků,  pojmů, definic a zákonitostí četnější mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb, pracuje s pomocí učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Ve výchovně a prakticky zaměřených předmětech je patrný malý zájem, snaha a tvořivost. Na práci ve skupině se příliš nepodílí.

 

 

d) 4 –dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při řešení úloh je málo pohotový.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby a nesamostatnost. V myšlení se vyskytují závažné logické chyby,chybí tvořivost. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu a práci má velké těžkosti. Projevuje velmi malou snahu při estetických a pracovních činnostech. Při práci ve skupině je značně pasivní a nechává se vést.

e) 5 - nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.  Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat a pracovat. Při estetických a praktických činnostech nemá zájem o práci, neprojevuje vlastní snahu.

 

 

 1. Stupně celkového hodnocení

Žák je hodnocen stupněm:

 1. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených  vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.
 2. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.
 3. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

d) nehodnocen(a), pokud není žáka možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

 

 

 

    4. Výchovná opatření

a) pochvala

Ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Třídní učitel může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy, nebo za déletrvající úspěšnou práci.

b) kárná opatření

 • napomenutí třídního učitele může uložit třídní učitel žákovi za drobné prohřešky proti školnímu řádu a zásadám slušného chování, např. zapomínání pomůcek, opakované neplnění povinností.
 • důtku třídního učitele může uložit třídní učitel žákovi za častější a opakované drobné přestupky proti školnímu řádu a zásadám slušného chování nebo ojedinělý větší přestupek, její uložení neprodleně oznámí řediteli školy
 • důtku ředitele školy může uložit ředitel školy žákovi po projednání v pedagogické radě za závažné provinění proti školnímu řádu a zásadám slušného chování a za dlouhodobě opakující se přestupky, např. hrubost vůči ostatním, opakované narušování výuky, déletrvající opakované přestupky

Všechna výchovná opatření jsou zaznamenávána do školní dokumentace žáka a neprodleně po jejich uložení oznámena rodičům.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ŠŘ č. 4: Zásady pro stanovení

 

 

 

 

 

      

TOPlist