Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍVLICE

č.j. 277/2007

Školní řád MŠ vychází z Listiny práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, platných školských zákonů a vyhlášek MŠMT, týkajících se předškolního vzdělávání.

Základním cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení se základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 

Práva dětí přijatých do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let.

Dítě má právo na respektování jeho nejlepšího zájmu při všech postupech týkajících se dětí a rozlišování činností vedoucích k rozvíjení vzdělání dětí raného věku. Dítě je respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život. Má právo na chování přiměřené jeho věku.

 

Práva zákonných zástupců

1.      Právo na zařazení dítěte předškolního věku do MŠ

2.      Právo seznámit se s plánem výchovné činnosti, být včas informován o zápisu do MŠ i ZŠ.

3.      Právo vyjadřovat se k průběhu výchovné činnosti. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, přičemž musí být věnována pozornost věku a stupni vývoje dítěte.

4.      Právo na vstřícnost, diskrétnost a konzultace, právo přispívat náměty a nápady, projevovat připomínky k provozu MŠ.

5.      Právo na včasnou informovanost o plánovaných akcích i o všech změnách života v MŠ.

 

Povinnosti zákonných zástupců

1.      Pravdivě vyplnit a odevzdat doklady s informacemi o dítěti, vyjádření dětského lékaře o způsobilosti a povinném očkování i přeočkování dítěte. Včas nahlásit jakékoliv změny.

2.      Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

3.      Dodržovat školní řád, provozní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí, o nichž byli rodiče informováni.

 

Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a MŠ

1.      Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonného zástupce a jejich předávání zákonnému zástupci

Při příchodu přebírá od zákonného zástupce dítě učitelka MŠ, která má ranní službu.

Vyzvednout dítě z MŠ může zákonný zástupce dítěte nebo osoba uvedená ve „Zmocnění o vyzvedávání dítěte“.

V případě, že si zákonný zástupce nebo osoba pověřená dítě z MŠ nevyzvedne ve stanoveném termínu, učitelka MŠ telefonicky upozorní rodiče dítěte a domluví s nimi další postup. Pokud se nedovolá rodičům či zákonným zástupcům, oznamuje učitelka MŠ celou věc řediteli školy. Učitelka MŠ zůstává do vyzvednutí dítěte v prostorách MŠ.

2.      Konkretizace omluv dítěte, informace o zdravotním stavu

Do MŚ dochází pouze děti zdravé. V případě nemoci popř. absence z jiného důvodu, odhlásí zákonný zástupce včas dítě z docházky a stravování, a to nejpozději do 7 hodin ráno dne začátku absence. Při nástupu do MŠ po nemoci dítěte pak předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení, že dítě je zdravé a lékař souhlasí s jeho nástupem do kolektivu MŠ. Po závažnějším infekčním onemocnění je třeba doložit potvrzení od lékaře. Ke stravování se dítě přihlašuje vždy den předem. Nemocné dítě nemá nárok na stravu.

Děti zařazené do ročníku povinného předškolního vzdělávání se omlouvají písemně do omluvných listů, uložených v MŠ. V případě dlouhodobé plánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole požádá rodič písemně o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání ředitele školy.

3.      Informování zákonných zástupců o školních akcích

Informování probíhá formou osobního kontaktu, nástěnek, schůzek rodičů, informačních letáků a dotazníků. Případné omezení nebo přerušení provozu MŠ je projednáno na rodičovských schůzkách, termín je zveřejněn v šatně na nástěnce nejméně 2 měsíce předem..

4.      Podmínky úhrad placení v MŠ

Zákonný zástupce má povinnost zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání do 15. dne stávajícího měsíce ve výši stanovené ředitelem školy pro daný školní rok. Její výše se určuje podle Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ v platném znění. Zákonní zástupci dětí, zařazených do posledního ročníku MŠ, úplatu neplatí. Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou také rodiče dětí s odkladem povinné školní docházky.

 

 

Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.00 hodin do 16.00 hodin dle pravidel Provozního řádu MŠ Třebívlice, a to v 1 třídě s celodenním provozem a v 1 třídě s polodenním provozem.

Přijímání dětí probíhá od 6.00 do 8.00 hodin. Polední vyzvedávání od 12.00 do 13.00 hodin, odpolední v době od 15.00 do 16.00 hodin. V případě naléhavé potřeby lze individuálně sjednat i jinou dobu.

Zápis do MŠ probíhá každoročně v květnu, konkrétní termín veřejně vyhlašuje ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem 2 měsíce předem. Zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí dítěte do MŠ a doloží lékařské osvědčení o bezinfekčnosti a řádném proočkování dítěte. O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel školy dle kritérií Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračím číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doporučuje písemně zákonnému zástupci.

Povinné předškolní vzdělávání se v mateřské škole stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Začátek doby vzdělávání je v 8.30 hodin.

Vstup cizích osob do prostor MŠ je možný pouze s doprovodem ředitele školy či po telefonické dohodě s učitelkou MŠ.

 

Podmínky pro ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

Ředitel MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

a)      je dítě neomluveno nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

b)      zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d)     zákonný zástupce opakovaně nehradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném nebo v jiném termínu, sjednaném s ředitelem školy

 

Organizace školního stravování

MŠ poskytuje polodenní i celodenní stravování, které je zajištěno donáškou jídel ze školní jídelny ZŠ Třebívlice. Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dětí v MŠ. Každé dítě má svůj oblíbený hrneček z domova, může se napít kdykoliv během dne. Odhlašování ze stravování je daný den do 7.00 hodin ráno.

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Pokud počet dětí na jednu učitelku MŠ přesáhne 20, pak učitelce při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, pomáhá druhá učitelka či uklizečka. Odpovědnost za děti má učitelka MŠ.

Pro ochranu dětí před diskriminací, nepřátelstvím a násilím je zpracován „Minimální preventivní program“, podle kterého pracují všechny učitelky MŠ.

Zacházení s majetkem MŠ

Všichni zaměstnanci, děti i zákonní zástupci mají za povinnost šetřit zařízení a nepoškozovat majetek MŠ, neplýtvat materiály a energiemi. Zákonní zástupci jsou povinni zachovávat čistotu v šatně, chovat se ohleduplně k zařízení šatny, nevstupovat v botách na koberec a neodnášet cizí věci. Zároveň udržují čistotu a pořádek v bezprostředním okolí MŠ.

 

Závěrečné ustanovení

Školní řád vstupuje v platnost dne 1.1. 2017 s okamžitou účinností. Současně se zrušuje Školní řád MŠ Třebívlice č.j.277/2007

 

V Třebívlicích dne 14. 12. 2016

 

                                                                                       Mgr. Tomáš Rulf

                                                                                           ředitel školy


 

TOPlist